• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene Voorwaarden

Definities 

 1. QelviQ by Kellvin NVZoerselhoek3 B-2980 Zoersel KBO-BE 0674.768.325 
 2. Klant:degene met wie Kellvin een overeenkomst heeft gesloten. 
 3. Partijen: Kellvin en afnemer tezamen. 
 4. Klant: een particulier die handelt als privépersoon. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of vanwege Kellvin.
 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. De toepasselijkheid van eventuele aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de afnemer of derden wordt door partijen uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Prijzen 

 1. Alle door Kellvin vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen zoals administratiekosten,belastingen, taxen,reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. 
 2. Kellvin kante allen tijdende prijzen van haar producten of diensten die op haar website zijn vermeld of anderszins bekend zijn gemaakt, wijzigen.  
 3. Stijgingen van kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Kellvin ten tijde van het uitbrengen van het aanbod of de totstandkoming van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.  
 4. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

Monsters en modellen  

 1. Indiende klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten met het monster of model zullen overeenstemmen. 

Gevolgen van niet-tijdige betaling 

 1. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Kellvin gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-commerciële transacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor commerciële transacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de afnemer ingebrekeis, is hij bovendien aan Kellvin buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd.  
 3. De incasso kosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 4. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, kan Kellvin haar verplichtingen opschorten totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 5. Ingevalv an liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Kellvin op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.  
 6. Indien de afnemer weigert met Kellvin samen te werken bij de uitvoering van de overeenkomst, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan Kellvin te voldoen.  

Recht van beklag 

 1. Zodra de afnemer ingebreke is, is Kellvin gerechtigdklacht neer te leggen. 
 2. Kellvin zal het gebruik vandat recht schriftelijk of elektronisch melden. 
 3. Zodra de afnemer van het ingeroepen recht van reclame in kennis is gesteld, zal de afnemer de producten waarop het recht van reclame betrekking heeft onverwijld aan Kellvin retourneren, tenzij partijen anders overeenkomen. 
 4. De kosten van terugzending of transport van de producten zijn voor rekening van de afnemer. 

 Herroepingsrecht  

 1. Volgens Boek VI "Marktpraktijken enklantenbescherming" van het Wetboek van Economisch Recht, kan eenklant een online aankoop tijdens een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden annuleren, op voorwaarde dat: 
  • het product niet werd gebruikt
  • het productnietspeciaal voor de klant is aangepast of veranderd 
  • het geen(bestelling voor) spoedreparatie is 
  • deklantgeen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht 
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals genoemd in lid 1 gaat inop de dag nadat deklant het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen 
 2. De klant kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via [email protected] 
 3. Indiende afnemer niet tijdig betaalt, kan Kellvin haar verplichtingen opschorten totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 4. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Kellvin op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.  
 5. Indien de afnemer weigert met Kellvin samen te werken bij de uitvoering van de overeenkomst, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan Kellvin te voldoen.  

Vergoeding van retourkosten  

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, komen de kosten van het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de klant. 

Recht van retentie 

 1. Kellvin kan haar retentierecht uitoefenen om producten van de afnemerbijte houden totdat de afnemer alle openstaande facturen aan Kellvin heeft voldaan.  
 2. Het retentie echt geldt ook ten aanzien van eerdere overeenkomsten op grond waarvan de afnemer nog betalingen aan Kellvin verschuldigd is. 
 3. Kellvin is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de afnemer mocht lijden ten gevolge van de uitoefening van zijn retentierecht. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijft Kellvin eigenaar van alle geleverde producten totdat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingenjegensKellvin uit hoofde van enige met Kellvin gesloten overeenkomst. 
 2. Tot dat tijdstip kan Kellvin een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en degeleverde productenterugeisen.  
 3. De koper magd e producten pas verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren als hij de volledige schulden aan Kellvin nv heeft voldaan
 4. Indien Kellvin haar eigendomsvoorbehoud inroept, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en is Kellvin gerechtigd schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering 

 1. De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. De levering vindt plaats bij Kellvin tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van onlinebesteldeproducten vindt plaats op het door de afnemer aangegeven adres.  
 4. Indiende overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden voldaan, heeft Kellvin het recht haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomenbedrag volledig is voldaan.  
 5. Bij niet tijdige betaling is de afnemeringebreken, waardoor de afnemer een te late levering niet aan Kellvin kan verwijten. 

Leveringstermijn  

 1. De door Kellvin opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De levertijdvangt aan op het moment dat afnemer het (elektronische) bestelproces heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging van Kellvin heeft ontvangen. 
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeftde klantgeen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Kellvin niet binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving daartoe kan leveren of partijen anders zijn overeengekomen. 

Feitelijke levering

 1. De afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan geschieden. 

 Transportkosten 

 1. De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product is geopend of beschadigd, dient de afnemer, alvorens het product in ontvangst te nemen, de vervoerder of bezorger hiervan aantekening te laten maken, bij gebreke waarvan Kellvin niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade. 
 2. Indien de afnemer verantwoordelijk is voor verzending van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of verpakking vóór verzending aan Kellvin te melden, bij gebreke waarvan Kellvin niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

Opslag  

 1.  Indien afnemer bestelde producten later in ontvangst neemt dan de overeengekomen leverdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor afnemer. 
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van te vroege of te late levering van producten komen geheel voor rekening van de afnemer. 

 Garantie

 1. De garantie op producten geldt uitsluitend voor gebreken die het gevolg zijn van gebrekkige afwerking, constructie of materialen.  
 2. Op alle gekochte of geleverde producten die voor particulier gebruik bestemd zijn, wordt twee jaar garantie gegeven. De door Kellvin geboden garantie komt overeen met de wettelijke garantie en laat de wettelijke rechten van de koper onverlet. 
 3. Wij garanderen dat onze goederen in overeenstemming zijn met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u mag hebben gezien de specificaties van het product. Wij garanderen ook dat onze goederen voldoen aan alle bestaande wetten op het moment van uw bestelling. 
 4. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en in geval van schade veroorzaakt door ongevallen, wijzigingen aangebracht aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 5. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die namens de klant het product in ontvangst neemt. 

Ruilen  

 1. Ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
  • ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur 
  • Het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)labels er nog aan. 
  • Het product is nog niet gebruikt 
 1. Afgeprijsde producten, op maat gemaakte producten of speciaal voor de klant aangepaste producten kunnen niet worden geruild. 

Schadeloosstelling 

 1. De afnemer vrijwaart Kellvin voor alle aanspraken van derden in verband met de door Kellvin geleverde producten en/of diensten.  

Klachten 

 1. De afnemer zal een door Kellvin geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk op eventuele gebreken controle
 2. Indien een geleverd product of verleende dienst niet voldoet aan de verwachtingen die de afnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, zal de afnemer Kellvin daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de gebreken, op de hoogte stellen.  
 3. De afnemer dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te geven, zodat Kellvin in staat is adequaat te reageren.  
 4. De afnemer dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 

Ingebrekestelling 

 1. De opdracht geverdient Kellvin schriftelijk in gebreke te stellen. 
 2. Het is de verantwoordelijkheidv an de afnemer ervoor zorg te dragen dat een ingebrekestelling Kellvin daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de afnemer 

 1. Indien Kellvin met meer dan één afnemer een overeenkomst aangaat, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de krachtens die overeenkomst aan Kellvin verschuldigde bedragen.  

Aansprakelijkheid van Kellvin 

 1. Kellvin is slechts aansprakelijk voor door afnemer geleden schade indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. 
 2. Indien Kellvin aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade
 3. Indien Kellvin aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 4. Kellvin is nimmer ansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 5. Indien Kellvin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeraar van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 6. Alle afbeeldingen,foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot vergoeding van schade en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn 

Ieder recht van de afnemer om schadevergoeding van Kellvin te vorderen vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect is ontstaan. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht van ontbinding 

 1. De afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Kellvin toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, ontbinding niet rechtvaardigt.  
 2. Indien nakoming van de verplichtingen door Kellvin niet of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding eerst plaatsvinden nadat Kellvin ingebreke is gesteld. 
 3. Kellvin is bevoegdde overeenkomst met de afnemer te ontbinden, indien de afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Kellvin omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet in staat zal zijn zijn verplichtingen behoorlijk na te komen.  

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van Kellvin jegens afnemer niet aan Kellvin kan worden toegerekend in een situatie die buiten de macht van Kellvin ligt en waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Kellvin kan worden verlangd.  
 2. Onder overmacht situaties als bedoeld in lid wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: een noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, rellen, natuurrampen e.d.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, ongunstige weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kellvin niet in staat is een of meer van haar verplichtingen jegens afnemer na te komen, worden die verplichtingen opgeschort totdat Kellvin weer in staat is deze na te komen.  
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  
 5. Kellvin is ingeval van overmacht niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel mocht hebben. 

 Wijziging van algemene voorwaarden 

 1. Kellvin heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.  
 3. Kellvin zal,voor zover mogelijk, belangrijke inhoudelijke wijzigingen vooraf met de afnemer bespreken. 
 4. De afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in geval van een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden

Overdracht van rechten 

 1. Rechten van de afnemer uit hoofde van een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kellvin. 
 2. Dezebepalingwordt aangemerkt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Indienéén of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 
 2. Eenbepalingdie nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij hetgeen Kellvin bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen stond. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 
 2. De Belgische rechter in het arrondissement waar Kellvin haar zetel / praktijk / kantoor heeft, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

Privacy  

 1. De verwerkingen bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacybeleid. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor Online Verkoop. Gelieve de Privacy Policy zorgvuldig te lezen. 

 

Opgesteld op 17 augustus 2021.